Điều khoản và điều kiện sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được sử dụng các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các điều khoản này để tham khảo trong tương lai.

Có những điều khoản khác có thể áp dụng cho bạn
Các điều khoản sử dụng này đề cập đến chính sách bảo mật của chúng tôi, chính sách này cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi cung cấp chi tiết về cách bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản này và trang web của chúng tôi
Chúng tôi sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Các điều khoản sửa đổi sẽ được đăng trên trang web này và sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ bài đăng nào như vậy sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi các trang web của mình theo thời gian.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi các trang web của mình
Các trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ luôn sẵn có hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên các trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ việc tạm ngưng hoặc rút tiền nào nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng khả thi.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập các trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và họ tuân thủ chúng.

Bạn phải giữ chi tiết tài khoản của mình an toàn
Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi những thông tin đó là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ khi do sơ suất của chúng tôi gây ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu nếu bên thứ ba có được quyền truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng, tài khoản hoặc mật khẩu nào, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào và ngừng giao dịch với bạn nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong số này điều khoản sử dụng hoặc nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, bạn đã sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi đe dọa, lăng mạ, nói xấu, phân biệt đối xử, xúc phạm, phân biệt chủng tộc hoặc tục tĩu trong giao tiếp với nhân viên của cửa hàng bán xe hoặc đại lý xe hơi hoặc đối tác.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ lienhecarlist@gmail.com

Tải lên ảnh ô tô của bạn và cung cấp thông tin
Nếu bạn sử dụng các trang web của chúng tôi để bán ô tô của mình, bạn đảm bảo rằng bất kỳ hình ảnh nào bạn tải lên về ô tô của bạn đều do bạn chụp và / hoặc thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không thể thu hồi, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể cấp phép lại và hoàn toàn có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái tạo, hiển thị, bán, sửa đổi và chỉnh sửa những bức ảnh đó. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào bạn có thể có trong bất kỳ bức ảnh nào được tải lên. Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi những quyền này. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ hình ảnh và thông tin nào được cung cấp liên quan đến một chiếc xe để bán là đúng sự thật và chính xác và bạn có quyền bán chiếc xe đó.

Bạn đảm bảo và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp hoặc gửi cho chúng tôi qua các trang web của chúng tôi phải;

Chính xác (nơi họ nêu sự thật);
Được tổ chức thực sự (nơi họ nêu ý kiến); và
Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành và luật pháp Anh.

Bạn đảm bảo và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp hoặc gửi qua các trang web của chúng tôi không được:

Bất hợp pháp, có hại, đe dọa, vu khống, nói xấu, bôi nhọ, tục tĩu, quấy rối hoặc phân biệt chủng tộc, xúc phạm sắc tộc hoặc phản cảm đối với chúng tôi;
là sự vi phạm tài sản, quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
tạo điều kiện hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp;
có hoặc chứa bất kỳ thứ gì có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm, nhưng không giới hạn, dịch vụ tấn công từ chối phân tán, vi rút máy tính, bom logic, ngựa Trojan, sâu, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại);
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
cổ vũ bạo lực trái pháp luật, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, màu da, niềm tin tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật; hoặc
gian lận hoặc gây hiểu lầm.
Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào do bạn đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, phỉ báng hoặc vi phạm quyền riêng tư của họ, bao gồm, trolling, bắt nạt trên mạng và quấy rối. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn và các thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong đó chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để kích hoạt các Tiêu chuẩn Giao dịch hoặc Cảnh sát để điều tra hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên trang web của chúng tôi như được định nghĩa trong Chỉ thị thương mại điện tử 2000/31 / EC được sửa đổi theo thời gian.

Bạn sẽ vô hại và bồi thường cho chúng tôi và các chi nhánh, cán bộ, bên thứ ba, đại lý và nhân viên khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba chống lại chúng tôi do bạn tải lên nội dung hoặc đăng nhận xét trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí pháp lý.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ tương tác nào với bên thứ ba thông qua trang web của chúng tôi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ nội dung của bạn và tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sao lưu nội dung của mình.
Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến ​​riêng của chúng tôi, bài đăng của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về chiếc xe bạn muốn bán, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) tiến hành kiểm tra, chẳng hạn như kiểm tra Giấy đăng ký.

Nhận ưu đãi trên các trang web của chúng tôi
Chúng tôi không mua hoặc bán ô tô. Chúng tôi cho phép các đại lý ô tô và các đối tác khác cung cấp cho bạn các đề nghị bán, cho thuê hoặc mua ô tô thông qua các trang web của chúng tôi (“Phiếu mua hàng”). Nếu bạn quyết định mua hoặc thuê một chiếc ô tô từ một đại lý ô tô hoặc bán một chiếc ô tô, bạn sẽ phải ký một thỏa thuận với bên đó. Chúng tôi không phải là một bên của thỏa thuận đó. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa bạn và các bên thứ ba có thể được giới thiệu cho bạn thông qua trang web do bạn chịu rủi ro và trách nhiệm duy nhất. Bạn phải kiểm tra cẩn thận các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp đồng nào với bên thứ ba. Tất cả các thông tin liên lạc giữa bạn và bất kỳ đại lý hoặc đối tác nào của chúng tôi đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của đại lý hoặc đối tác đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ giao dịch mua bán ô tô, thanh toán hoặc tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và đại lý hoặc bạn đồng hành.

Trường hợp bạn đang sử dụng trang web để tìm mua một chiếc xe hơi bằng cách hiển thị một Ưu đãi cho bạn thông qua các trang web của chúng tôi, đại lý không cam kết bán hoặc cho thuê một chiếc xe hơi với giá đó và bằng cách xem hoặc chấp nhận một Ưu đãi thông qua các trang web của chúng tôi, bạn không cam kết mua hoặc thuê xe từ đại lý đó. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ Phiếu mua hàng nào, hoặc liệu có bất kỳ Phiếu mua hàng nào được phát hành hay không. Chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét Phiếu mua hàng, nhưng có thể làm như vậy như một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi. Chúng tôi, hoặc đại lý, có thể chọn chỉnh sửa hoặc xóa Phiếu mua hàng bất kỳ lúc nào.

Khi bán xe của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ Ưu đãi nào. Bất kỳ Ưu đãi nào của đại lý không cam kết đại lý mua xe của bạn và bằng cách tiếp tục, bạn không cam kết bán xe của mình cho đại lý đó với giá đó. Không có gì đảm bảo cho việc bán xe của bạn. Báo giá định giá ban đầu cho chiếc xe của bạn có thể không chính xác. Đại lý có quyền sửa đổi báo giá ban đầu và định giá lại chiếc xe sau khi kiểm tra thực tế. Điều này có thể làm giảm giá trị được trích dẫn ban đầu. Việc trả xe hoặc hoàn tiền là hoàn toàn giữa bạn và đại lý.

Cách bạn có thể sử dụng tài liệu trên các trang web của chúng tôi
Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Một số tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể tuân theo quyền bản quyền của các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thể in ra một bản và có thể tải xuống các phần trích xuất của bất kỳ (các) trang nào từ các trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn đến nội dung được đăng trên các trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào, và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản kèm theo nào.

Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên nào được xác định) với tư cách là tác giả của nội dung trên các trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên các trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo.

Đừng dựa vào thông tin trên những trang này
Nội dung trên các trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên

mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên của chuyên gia hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc từ chối bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên các trang web của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên các trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web mà chúng tôi liên kết đến
Trường hợp các trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Các liên kết như vậy không được hiểu là sự chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể nhận được từ chúng.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

Trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu
Nếu bạn là người tiêu dùng:
Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.
Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp:
Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện ngụ ý, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc các trường hợp khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:
sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web của chúng tôi; hoặc
sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên các trang web của chúng tôi.
Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:
mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu;
gián đoạn kinh doanh;
mất các khoản tiết kiệm dự kiến;
mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; hoặc
bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào.
Nếu bạn đang sử dụng Trang web của chúng tôi thay mặt cho một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Doanh nghiệp sẽ bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi và các chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của chúng tôi khỏi bất kỳ chi phí, khiếu nại, hành động, yêu cầu, thiệt hại hoặc chi phí nào (bao gồm cả chi phí hợp pháp hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các trang web hoặc vi phạm những điều này Các điều khoản và điều kiện.

Nếu bạn là một thương nhân hoạt động trong quá trình kinh doanh của mình, bạn không được phép tự coi mình là người bán tư nhân.

Chúng tôi cung cấp trang web này chỉ dành cho cư dân Vương quốc Anh trên 18 tuổi. Chúng tôi có các trang web ở Đức và Tây Ban Nha dành cho cư dân của các quốc gia đó.

Nếu bạn là người tiêu dùng:
Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp các trang web của mình cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng các trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào.
Nếu nội dung kỹ thuật số bị lỗi mà chúng tôi đã cung cấp, làm hỏng thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số thuộc về bạn và điều này là do chúng tôi không sử dụng kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý, chúng tôi sẽ sửa chữa thiệt hại hoặc trả cho bạn khoản bồi thường được giới hạn ở mức tối đa giá trị của một like để thay thế thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số.
Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vi rút và bạn không được giới thiệu chúng
Chúng tôi không đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi rút.

Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập các trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng mình.

Bạn không được lạm dụng các trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào các trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với các trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công các trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng các trang web của chúng tôi của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi vi rút, trojan, cuộc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, thiết bị di động, máy tính bảng, ứng dụng, dữ liệu của bạn tài liệu độc quyền do bạn sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc do bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với các trang web của chúng tôi.


Nếu bạn là một doanh nghiệp, các điều khoản sử dụng này, chủ đề và sự hình thành của chúng (và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) đều được điều chỉnh bởi luật pháp Anh. Cả hai chúng tôi đều đồng ý với quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Anh và xứ Wales.

Ưu đãi đặc biệt
Đôi khi chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua trang web của chúng tôi các ưu đãi đặc biệt có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thay thế với chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác (bao gồm cả chính sách bảo mật của bên thứ ba). Khi bạn nhận bất kỳ ưu đãi nào như vậy, vui lòng xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện bổ sung này.

Điều khoản không thể thực thi
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành theo luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Thương hiệu của chúng tôi đã được đăng ký
Carlist.vn và logo Carlist là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Homecarz Ltd. Bạn không được phép sử dụng chúng nếu không có sự chấp thuận của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 10 năm 2022

Mua & bán ô tô mới và đã qua sử dụng dễ dàng với Carlist | Thông tin đầy đủ và tốt nhất về xe ô tô | Carlist


Copyright © 2024 carlist.vn

Điều khoản sử dụng . Chính sách bảo mật